Hier findet ihr alle Trailer zu Safar`Wii :

Auf zur Safari

Nan Ts'ngonya ma bakithi baba sithi hu ingonya ma! Nan Ts'ngonya ma bakithi baba…